/Wsparcie kampanii

Zachęcamy wszystkich do wsparcia naszych działań podczas kampanii wyborczej. Wpłaty prosimy dokonywać na poniższe konto:

Fundusz Wyborczy PSL
ul. Piękna 3A
00-539 Warszawa
Nr. Rachunku: 21 1930 1523 2310 0342 0944 0001

tytuł przelewu:

”Darowizna na Fundusz Wyborczy PSL Mazowieckie Waldemar Pawlak”

  1. Środki finansowe (wpłaty na rzecz funduszu wyborczego partii):
    • mogą pochodzić jedynie z wpłat osób fizycznych, obywateli polskich, mających stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
    • nie mogą pochodzić od osób prawnych (firm, stowarzyszeń, spółek, itp.)
  2. Środki finansowe możesz wpłacić jedynie przelewem bankowym z konta osobistego, czekiem rozrachunkowym lub kartą płatniczą i muszą zawierać imię i nazwisko wpłacającego,  jego dokładny adres oraz numer rachunku bankowego.
  3. Nie możesz dokonywać wpłat gotówkowych (w kasach bankowych, urzędach pocztowych i innych placówkach kasowych) oraz dokonywać wpłat w oddziałach SKOK, gdyż nie są to banki, a dokonywane za ich pośrednictwem przelewy nie są przelewami bankowymi.
  4. Jeżeli w danym roku kalendarzowym odbywają się więcej niż jedne wybory lub referenda ogólnokrajowe, łączna suma wpłat na Fundusz Wyborczy zwiększa się do 25-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu poprzedzającym wpłatę, a rok 2015 takim jest, więc łączna suma wpłat od jednej osoby fizycznej w 2015 roku na Fundusz Wyborczy PSL nie może przekroczyć 43 750,00 złotych.UWAGA!W tytule przelewu nie wpisujemy (oprócz wskazanych) żadnych dodatkowych danych, np. identyfikujących wpisującego.